Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"

November 11 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakarolsss karolsss

November 08 2017

- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby

October 24 2017

September 22 2017

2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarolsss karolsss
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarolsss karolsss
1332 ea96
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaseen laseen

September 02 2017

August 30 2017

4132 8444 500
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaForestMan ForestMan

August 12 2017

6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator vianowhere-girl nowhere-girl
4113 f9dd 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakarolsss karolsss

August 02 2017

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viakarolsss karolsss
8025 3e59
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaPoranny Poranny
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslowyzlew myslowyzlew
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl