Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

Reposted frombluuu bluuu

July 14 2019

1616 54e0
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir

May 14 2019

5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viaForestMan ForestMan
6910 92fa 500

May 12 2019

1344 56eb 500
Reposted frompomruki pomruki viadygoty dygoty
Reposted frombluuu bluuu

May 08 2019

May 07 2019

Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaparrtyzant parrtyzant

May 05 2019

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viaForestMan ForestMan
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl