Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon

March 31 2018

2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
5639 0cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8041 663b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viaForestMan ForestMan
1584 1067
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 25 2017

Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk

December 24 2017

3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viadusz dusz
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Reposted frombluuu bluuu viakarolsss karolsss
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaain ain
0184 a165 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl