Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

Reposted fromtulele tulele viamglistyporanek mglistyporanek
9183 70c2
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra

February 19 2019

Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viaou ou
0400 7d36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini

February 18 2019

9862 4fe8 500
Reposted from4777727772 4777727772
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viadygoty dygoty

February 17 2019

1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs vialadymartini ladymartini
Reposted fromweightless weightless viaForestMan ForestMan
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono vialadymartini ladymartini

February 16 2019

February 15 2019

Nie odzywaj się, chyba że możesz ulepszyć ciszę.
— M. Musierowicz, "Pulpecja"
Reposted fromblueinsane blueinsane viatobecontinued tobecontinued
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
Reposted frombluuu bluuu

February 13 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl