Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk

December 24 2017

3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viadusz dusz
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Reposted frombluuu bluuu viakarolsss karolsss
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaain ain
0184 a165 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz

December 05 2017

December 02 2017

2523 ee83 500
Reposted fromdivi divi viaForestMan ForestMan
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaForestMan ForestMan
1815 617e 500
Bez gór umieram.
Reposted fromForestMan ForestMan
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"

November 11 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakarolsss karolsss

November 08 2017

- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby

October 24 2017

September 22 2017

2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarolsss karolsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl