Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

3455 eb83 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vialeksandra leksandra
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie viaNotimportanat Notimportanat
6151 1643 500
5729 da84 500
Reposted frommoai moai viaNotimportanat Notimportanat
4114 d395 500
7074 5012
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaForestMan ForestMan

June 01 2018

May 31 2018

5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaForestMan ForestMan

May 29 2018

3378 3d2e
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawolalabym wolalabym

May 28 2018

0107 18b9 500
Reposted fromdygoty dygoty
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakarolsss karolsss

May 22 2018

5957 c6c4
Reposted fromgrandma grandma viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl